Powiatowy Konkurs Literacki Henryki. Przez słowa do serca


Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego
Henryki. Przez słowa do serca

 1. Organizator:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  09–100 Płońsk, ul. Płocka 56
  tel. (23) 662–21–45
  https://loplonsk.pl/
 2. Cele i założenia programowe Konkursu:
  – popularyzacja twórczości literackiej
  – rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności literackich
  – rozbudzenie zainteresowań literaturą piękną
  – wyłowienie talentów literackich
  – motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami
  – integracja środowisk twórczych
 3. Adresaci Konkursu:
  – Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie
  – prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
  1) uczniowie szkół podstawowych
  2) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Zasady uczestnictwa:
  – warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora tekstów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach a także niepublikowanych w sieci
  – jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory
  – uczestnicy przysyłają prace na dowolny temat – odrębnie oceniane będą teksty liryczne oraz formy epickie
  – utwory konkursowe nie mogą przekraczać 7 stron (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5)
  – utwór w 2 egzemplarzach należy podpisać pseudonimem, do pracy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres mailowy i telefon ucznia [podanie nru telefonu nie jest obligatoryjne]) oraz przesłać – wraz z kartą zgłoszeniową – na adres Organizatora:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  09-100 Płońsk, ul. Płocka 56
  dopisek: Powiatowy Konkurs Literacki
  – utwory należy przesłać także na podane adresy mailowe:
  Justyna.Sarzalska@365.loplonsk.pl;
  Marta.Domanska@365.loplonsk.pl
 5. Zasady oceniania:
  – utwory będą oceniane przez Komisję w kategoriach:
  1) liryka
  − uczniowie szkół podstawowych
  – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  2) epika
  − uczniowie szkół podstawowych
  − uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora
  – ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/
  – komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych przyzna po trzy nagrody główne oraz do pięciu wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
  – autorzy najlepszych i wyróżnionych utworów otrzymają nagrody rzeczowe
  – nagrodzone prace zostaną publicznie zaprezentowane podczas finału – spotkania literackiego
 6. Harmonogram Konkursu znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 7. Postanowienia ogólne:
  – koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał Konkursu pokrywają uczestnicy
  – o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i mailowo. Protokół z posiedzenia Jury będzie do wglądu dla osób zainteresowanych w siedzibie Organizatora
  – Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród
  – dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają:
  Marta Domańska, tel. 508–357–218
  Justyna Sarzalska, tel. 606–821–415

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Harmonogram konkursu Karta uczestnika Oświadczenie