Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Płocka 56, 09100 Płońsk lub drogą  e-mailową pod adresem: dyrekcja@loplonsk.pl. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ewelinę Losz, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: kancelaria@legallex.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, obowiązków pracodawcy, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach. 
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia a także organom ścigania, kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, samorządowi gminnemu, powiatowemu i instytucjom oświatowym oraz osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych. 
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 50 lat od zakończenia realizacji zadania publicznego oraz do 10 lat od ustania stosunku pracy na mocy przepisów prawa pracy, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego. 
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy. 
 12. Dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany jedynie w przypadku analizy wyników egzaminu, natomiast nie będą one profilowane. 
Holler Box
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status