ZDALNE NAUCZANIE


Zarządzenie Nr 6/2022

Dyrektora I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły w dniach 24 – 28 stycznia 2022 roku.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

1.    Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w związku, z którą zdrowie uczniów i pracowników szkoły może być zagrożone, na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Sta­cji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Płońsku i zgody organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły na czas oznaczony od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 stycznia 2022 roku.

2.    We wskazanym okresie zajęcia ogólnokształcące będą się odbywały przy użyciu metod kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem kształcenia hybry­dowego oraz kształcenia zdalnego w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku..

3.    W okresie zdalnego nauczania uczniowie nie będą zakwaterowani w Internacie I LO im. Henryka Sienkiewicza.

4.    Pedagog, psycholog szkolny i bibliotekarze pełnią dyżury stacjonarne według ustalonego harmonogramu.

§2

1.    W przypadku uczniów, którzy na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ma­ją przyznanego nauczyciela wspomagającego organizuje się wsparcie tego nauczyciela na terenie szkoły lub zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w poro­zumieniu z rodzicem ucznia.

2.    Zajęcia specjalistyczne dla tej grupy uczniów organizuje się stacjonarnie lub w trybie zdal­nym w porozumieniu z rodzicem ucznia.

§ 3
W powyższym okresie wprowadza się następujący tygodniowy rozkład zajęć:

 

lekcja 1 8:00 8:40
lekcja 2 8:55 9:35
lekcja 3 9:50 10:30
lekcja 4 10:45 11:25
lekcja 5 11:40 12:20
lekcja 6 12:35 13:15
lekcja 7 13:30 14:10
lekcja 8 14:20 15:00