Zmiany w kalendarzu roku szkolnego


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

w związku z decyzją władz państwowych do 22 grudnia br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego.

Kalendarz roku szkolnego do 20 stycznia 2021 roku:

  • do 1 grudnia 2020 r. – wystawienie przewidywanych niedostatecznych ocenach ze wszystkich zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej
    z zachowania;
  • 2 grudnia 2020 r. w godzinach 16.00–18.00 – indywidualne zebrania z rodzicami, w trybie online za pośrednictwem aplikacji Teams;
  • do 17 grudnia 2020 r. – wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • 22 grudnia 2020 r. o godzinie 15.00 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna;
  • 417 stycznia 2021 r. – ferie zimowe (nowy termin);
  • 20 stycznia 2021 r. w godzinach 00–18.00 – spotkania wychowawców z rodzicami poświęcone informacji o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania.

Zajęcia zdalne prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem.

Do 22 grudnia br.  uczniowie nie będą zakwaterowani w Internacie I LO im. Henryka Sienkiewicza.

Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli  mogą być organizowanie konsultacje
z poszczególnych przedmiotów, poświęcone  m. in. udzielaniu wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań i przesłanych materiałów oraz omówieniu testów i sprawdzianów. Mogą się  one odbywać online lub stacjonarnie dla maturzystów (indywidualnie albo w małych grupach) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie i rodzice zainteresowani udziałem w ww. konsultacjach proszeni są o kontakt z nauczycielami w celu ustalenia terminu i formy spotkania.

Z życzeniami zdrowia i  wyrazami szacunku
Dyrektor I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Karina Kmiecińska