100-lecie Gimnazjum i Liceum


Uroczysta akademia  upamiętniająca 100-lecie szkoły odbyła się w piątek, 15 września 2017 r., w sali gimnastycznej. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna – dyrekcja, nauczyciele (również emerytowani), wszyscy uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, kilka pokoleń absolwentów (którzy przybyli na rozpoczynający się również w tym dniu IX Zjazd), zaproszeni goście – przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, różnych instytucji oraz placówek oświatowych i kulturalnych.

         – Serdecznie witamy Państwa na uroczystości jubileuszu 100-lecia naszej szkoły. Dzisiejsze spotkanie, Państwa obecność w tej sali, potwierdzają, że jesteśmy tu nieprzypadkowo. Wszystkich nas bowiem łączy – teraźniejszość. Uroczystość Stulecia Szkoły oraz IX Zjazd Absolwentów skłaniają do refleksji. Wydaje się, że najważniejszą z nich jest poczucie tożsamości, budowanej dzięki pamięci. Szacunek do wspomnień to ukłon w stronę ludzi i wydarzeń, którzy wywarli wpływ na czasy, w jakich żyjemy – tymi słowami powitały uczestników uroczystości panie wicedyrektorki – Karina Kmiecińska i Ewa Koperska.

         Następnie w sposób symboliczny – minutą ciszy, uczczono pamięć wszystkich tych, którzy zmarli w ciągu stulecia istnienia szkoły: nauczycieli, pracowników, rodziców, uczniów i absolwentów, po czym rozpoczęła się ceremonia wprowadzenia sztandarów.

Z okazji tak wyjątkowego święta wprowadzone zostały trzy sztandary: jeden z okresu przedwojennego (ufundowany w 1939 roku, ocalały dzięki poświęceniu różnych osób) – sztandar Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Bronisława Pierackiego, obecny sztandar szkoły – ufundowany  w 1961 roku przez I Zjazd Absolwentów oraz sztandar Powiatowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza ufundowany w 2010 roku. 100-osobowy chór szkolny odśpiewał hymn narodowy i hymn szkoły.

W imieniu dyrekcji i społeczności szkolnej, panie Karina Kmiecińska i Ewa Koperska powitały gości, którzy zechcieli uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość, w tym m. in.:

 • Krystynę Rusin – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
 • przedstawicieli władz samorządu powiatu płońskiego:
 • Andrzeja Stolpę – starostę
 • Annę Dumińską- Kierską – wicestarostę
 • Jana Mączewskiego – przewodniczącego Rady Powiatu wraz z radnymi
 • naczelników Starostwa Płońskiego, w tym szczególnie Pawła Dychto – Naczelnika Wydziału Oświaty
 • przedstawicieli samorządu miasta Płońska:
 • Teresą Kozerę – wiceburmistrz
 • Henryka Zienkiewicza – przewodniczącego Rady Miasta wraz z radnymi
 • przedstawicieli władz gmin powiatu płońskiego, m. in. wójta gminy Płońsk Aleksandra Jarosławskiego
 • księdza kanonika Edmunda Makowskiego
 • dyrektorów szkół powiatowych i miejskich
 • szefów jednostek kultury, sportu, organizacji społecznych  i służb mundurowych  z terenu powiatu płońskiego
 • przedstawicieli administracji publicznej i sądu z terenu miasta Płońska
 • gości z Towarzystwa Szkół Twórczych:
 • Włodzimierza Sacewicza – przewodniczącego TST, dyrektora

Zespołu Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie

 • Małgorzatę Dąbrowską – dyrektor VIII Liceum im. Króla

Władysława IV w Warszawie

 • przedstawicieli  instytucji, wyższych uczelni i firm współpracujących ze szkołą w ramach projektów edukacyjnych
 • Ryszarda Pytlaka – fundatora nagród dla Najlepszych Maturzystów 2017
 • przedstawicieli mediów
 • członków Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów z panem Andrzejem Konstantinowem na czele
 • absolwentów, którzy przyjechali na zjazd

         Jubileusz szkoły jest niewątpliwie okazją do wspomnień. Na symboliczną podróż w czasie, słowami Wisławy Szymborskiej: Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,/  A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie, zaprosił uczestników uroczystości pan dyrektor Ryszard Buczyński. Dyrektor – posiłkując się prezentacją multimedialną, obrazującą jego spostrzeżenia – podkreślał m.in. ogromną rolę twórców placówki, dzięki którym dokładnie przed stu laty udało się powołać pierwszą szkołę średnią na ziemi płońskiej prowadzoną przez Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Tego trudnego zadania w 1917 r., we wcale niełatwej rzeczywistości, z sukcesem podjęła się grupa społeczników z Płońska. Dyrektor Buczyński zwrócił też uwagę na zasługi swoich poprzedników, którzy przez kolejne lata rozwijali bazę lokalową i podejmowali działania wpływające na zmianę nauczania, dzięki czemu uczniowie osiągali świetne wyniki. Wiele przemian placówka przeszła oczywiście także w ostatnim okresie – wciąż rozbudowuje się siedziba, a uczniowie sami mogą kreować swoją ścieżkę rozwoju. Efekty widać choćby po liczbie olimpijczyków, zdających maturę czy kończących studia.

         W związku z jubileuszem szkoły powstała druga część publikacji „Trwałość pamięci” utrwalająca historię i tradycję naszego liceum. Jest to kontynuacja książki wydanej 10 lat temu – jej ideę przedstawiła publiczności redaktor wydania, pani Justyna Sarzalska.

         Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród finansowych czterem tegorocznym absolwentom za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Jej fundatorem jest osoba prywatna – pan Ryszard Pytlak. O przybliżenie idei tej nagrody i jej wręczenie poproszony został pan dyrektor Ryszard Buczyński. Nagrody otrzymali:

 • Michał Kierzkowski – za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego z fizyki
 • Piotr Wiśniewski – za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego z historii
 • Sebastian Krzemiński i Szymon Rostek – za najlepszy wynik z egzaminu maturalnego z matematyki

          Z okazji 100-lecia szkoły wybity także został medal upamiętniający ten niezwykły jubileusz. Uhonorowani nim zostali m. in.:

 • pani wizytator Krystyna Rusin
 • pan starosta Andrzej Stolpa
 • pani wicestarosta Anna Dumińska-Kierska
 • przewodniczący Rady Powiatu – pan Jan Mączewski
 • były Starosta Powiatu Płońskiego – pan Kazimierz Dąbkowski
 • pani sekretarz Powiatu Płońskiego – Halina Łubek
 • przewodniczący Towarzystwa Szkół Twórczych – pan Włodzimierz Sacewicz
 • wójtowie gmin Powiatu Płońskiego
 • przedstawiciele Rady Rodziców
 • członkowie Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Płońsku

         Rok 2017 jest szczególny dla naszej placówki – wyznacza 100-lecie istnienia szkoły, 50-lecie nadania jej imienia Henryka Sienkiewicza i… 25-lecie pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora – pana Ryszarda Buczyńskiego. Życzenia, bardzo zaskoczonemu nieprzewidzianym punktem uroczystości panu dyrektorowi, złożyła pani Justyna Sarzalska: “Panie Dyrektorze, w imieniu pracowników, Rady Rodziców i uczniów naszej Szkoły – bardzo serdecznie gratulujemy! Nie sposób oprzeć się przekonaniu, że Pana osobowość oddają słowa Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dziękujemy za: aktywność, która pozwala Szkole na rozwój; otwartość, która umożliwia współpracę z nauczycielami, rodzicami i uczniami; poświęcany czas, który pomaga budować naszą szkolną rzeczywistość; serce, dzięki któremu nasza szkoła tętni życiem. Jednocześnie życzymy Panu zdrowia i satysfakcji zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym”. Dopełnieniem życzeń był bukiet róż i gromkie “100 lat” odśpiewane przez chór szkolny i uczestników uroczystości.

         Następnym punktem programu uroczystości jubileuszowych były wystąpienia gości. Głos zabrali: pani wizytator Krystyna Rusin, pan starosta Andrzej Stolpa, pan Marcin Kośmider – dyrektor Biura Poselskiego ministra i posła na Sejm RP Macieja Wąsika, pani wiceburmistrz Teresa Kozera, wójt Aleksander Jarosławski, pani Alina Braulińska – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pan Jarosław Chyliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – pan Krzysztof Bielski, pani Teresa Kudlicka – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz pani Michalina Ryglewicz – absolwentka (matura 1966). Wszyscy gratulowali szkole wspaniałego jubileuszu, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – ciągłego dążenia do doskonałości, osiągania wyznaczonych celów i zapisywania dalszych pięknych kart historii szkoły.

         Wreszcie przyszedł czas na program artystyczny. Co ciekawe – zarówno osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie, jak i występujące na scenie – to absolwenci lub uczniowie naszej szkoły, co tylko potwierdza, że naprawdę – do naszego liceum chętnie się wraca a niechętnie z niego… wyrasta. Profesor

Otłowski, wieloletni nauczyciel naszej szkoły, napisał w swoim dzienniku: „Mówi się – i trzeba mówić – o indywidualności, indywidualizmie, indywidualizowaniu”. Autorzy programu wyrazili swoją osobowość poprzez humor i uśmiech… Scenariusz został przygotowany przez Martę Domańską, Justynę Sarzalską oraz Rafała Szymańskiego a zrealizowali go uczniowie – byli i obecni – ZSO. Okazuje się, że kompilacja tekstów tak różnych artystów jak chociażby Zbigniew Wodecki, Agnieszka Osiecka, Kabaret Moralnego Niepokoju czy Zenon Laskowik może przynieść efekty nie tylko zadowalające, ale też… rozbrajające, o czym świadczyły uśmiechy na sali. W ujęciu występujących na scenie szkoła to co prawda stres, ale też… nieoczekiwane spotkania, pierwsze miłości i – co najważniejsze – wspomnienia pozostające na lata. W sumie… na co najmniej sto kolejnych! 🙂

         Kończąc uroczystość, pani wicedyrektor Ewa Koperska zwróciła się do jej uczestników: W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Wyświetlona została również prezentacja podsumowująca zmiany zachodzące w szkole – jej autorzy, z humorem i dystansem – potwierdzili, że nasza szkoła, mimo że leciwa, jest też wiecznie młoda – przecież jej uczniowie już zawsze będą mieli w tych murach naście lat!