Nauczanie zdalne


Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493), w terminie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. prowadzi się w I LO im H. Sienkiewicza w Płońsku kształcenie na odległość, rozumiane jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

W związku z powyższym przekazuję Państwu informację o sposobie organizacji kształcenia na odległość  w szkole:W celu realizacji programów nauczania w trybie nauki zdalnej nauczyciele  wykorzystywać będą dziennik elektroniczny (Vulcan), pocztę elektroniczną (Office 365), komunikatory oraz dostępne platformy edukacyjne.

  1. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów wykorzystywanych w trakcie nauki stacjonarnej lub innych udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w środkach masowego przekazu.
  2. Bieżące ogłoszenia dotyczące nauki zdalnej przekazywane będą uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny oraz zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły loplonsk.pl
  3. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog zapewniają pomoc i wsparcie uczniom i rodzicom.
  4. Kształcenie na odległość realizowane będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. W zależności od potrzeb część lub całość godzin z danego przedmiotu poświęcona będzie na zajęcia wprowadzające nowe treści nauczania. Część godzin z danego przedmiotu może być poświęcona na konsultacje z uczniami (poprzez dziennik, mail, czat itp.), podczas których nauczyciele będą udzielać wskazówek do omawianych zagadnień, realizacji zadań i przesłanych materiałów,
  5. Nauczyciele ustalają tygodniowy zakres materiału, formy nauczania zdalnego oraz wymagania, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz różne potrzeby edukacyjnych uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.
  6. Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela w zależności od specyfiki przedmiotu i zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. Wszystkie formy zdalnego sprawdzania muszą być zapowiadane uczniom, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i internetu w wyznaczonym czasie.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci, a także dobrą organizację nauki prosimy o zadbanie o odpowiednie warunki pracy i ustalenie zasad korzystania z  komputerów w domu. W przypadku braku dostępu do urządzenia połączonego z internetem należy o tym  fakcie poinformować wychowawcę klasy.

Bardzo dziękujemy za współpracę i  zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że  w atmosferze zrozumienia uda nam się  wdrożyć kształcenie na odległość.

Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska