STYPENDIUM DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH


Od 19 czerwca 2017 roku rozpoczyna się rejestracja kandydatów zainteresowanych otrzymaniem stypendium w III edycji projektu

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2017/2018.

Rejestracja wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym trwa od 19 czerwca do 06 lipca 2017 roku.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów uzyskujących bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce. Dokładne wymagania względem średniej i wyników z egzaminów zawarte są w regulaminie.

 1. O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 2. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać co najmniej warunki określone w pkt 1 – 2:
  • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów: matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33, przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5;
  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 4,75;

dodatkowo punktowane (ale nieobowiązkowe) jest również uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursów, olimpiad i turniejów, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2017/2018 kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

W ramach Programu stypendialnego Marszałek Województwa Mazowieckiego planuje przyznanie 641 stypendiów, przy czym co najmniej 60 procent stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie nie mniej niż 4700 zł.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym.

Uczniowie pełnoletni do projektu rejestrują się sami, a niepełnoletni uczniowie są rejestrowani przez rodziców/ opiekunów prawnych.

Harmonogram dotyczący składania wniosków o stypendium:

 • od 19 czerwca do 06 lipca 2017 roku rejestracja wniosku poprzez stronę: https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/index.php;
 • do 07 lipca 2017 roku dostarczenie do sekretariatu szkoły wydrukowanych w 2 egz. i podpisanych przez rodziców/ pełnoletnich uczniów wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (np. kserokopie świadectwa szkolnego, dyplomu laureata/finalisty konkursu);

Szkoła dokona zbiorczej wysyłki dokumentów wszystkich uczniów występujących o stypendium.

 Szczegółowych informacji i pomocy w sprawach związanych ze stypendium udziela pedagog szkolny.

                                                                                                                                     Jacek Gałkiewicz