Dodatkowe dni wolne


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1. 31 października 2016 (poniedziałek)
2. 2 maja 2017 (wtorek)
3. 4 maja 2017 (czwartek)
4. 5 maja 2017 (piątek)
5. 8 maja 2017 (poniedziałek)
6. 16 czerwca 2017 (piątek)
Zarządzenie