Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2016/2017


Niestety wakacyjna beztroska bezpowrotnie minęła, czas wracać do szkolnych obowiązków… Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 – szczególnego w naszej szkole ze względu na obchody 100. rocznicy śmierci naszego Patrona oraz przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 100-lecia szkoły – rozpoczęła się 1 września 2016 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej. Zgodnie z ceremoniałem wprowadzone zostały sztandary liceum i gimnazjum oraz odśpiewany został hymn narodowy.
Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał przybyłych na uroczystość:
• Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym – pana Pawła Dychto,
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
• nauczycieli, całą społeczność uczniowską oraz rodziców,
po czym zaprezentował organizację pracy w nowym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2016/2017 w 18 klasach licealnych rozpocznie edukację 589 uczniów, w tym 197 pierwszoklasistów. Natomiast do 6 klas gimnazjalnych będzie uczęszczało 214 uczniów, w tym 70 pierwszaków. Nowym członkom naszej społeczności szkolnej pan dyrektor życzył, by szybko poczuli się tu jak u siebie i byli otoczeni życzli-wą opieką zarówno ze strony nauczycieli, jak i starszych kolegów. Pan dyrektor poruszył także temat egzaminów gimnazjalnych, matury, rozszerzeń w klasach 2. liceum, prac re-montowych w szkole czy czekających oświatę kolejnych zmian strukturalnych.
W bieżącym roku szkolnym nie będzie istotnych zmian kadrowych, najważniejszą z kolei zmianą w organizacji pracy placówki jest wprowadzenie dziennika elektronicznego.
Priorytetem naszej szkoły – podobnie jak w ubiegłych latach – będą następujące działania dydaktyczno-wychowawcze:
• zwiększenie udziału uczniów w przekształcaniu szkolnej rzeczywistości: młodzież powinna być w szkole odpowiedzialnym współgospodarzem, umiejącym nie tylko żądać, ale – przede wszystkim – wskazywać rozwiązania,
• uzyskanie – wzorem lat ubiegłych – bardzo wysokich wyników z egzaminu gimna-zjalnego i maturalnego,
• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – wychowanie, tak jak dotych-czas, znaczącej liczby laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmioto-wych,
• kontynuowanie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hechingen (Niemcy) i Winschoten (Holandia),
• rozwijanie bogatych tradycji wynikających z przynależności placówki do Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Pan dyrektor Ryszard Buczyński w swoim wystąpieniu wspomniał także o kolejnej, 77. rocznicy września 1939 roku, o pamięci, jaka należy się bohaterom tamtych dni oraz zaprosił na uroczyste obchody rocznicowe organizowane przez wła-dze miejskie i powiatowe. Kończąc, życzył wszystkim – nauczycielom, rodzicom oraz uczniom – spokojnego i owocnego roku.
Na zakończenie uroczystości społeczność szkolna wysłuchała pierwszego – inauguru-jącego nową tradycję – wykonania hymnu szkoły, napisanego przez polonistkę, panią Joannę Marciszewską, i zaśpiewanego przez klasę 1w.
Po ceremonii wyprowadzenia sztandarów młodzież rozeszła się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.